Zmluvné podmienky („zmluva“)

Táto stránka uvádza zmluvné podmienky služby GUIDEBROKERS. Nasledujúce zmluvné podmienky („zmluvné podmienky“) upravujú vaše používanie tejto webovej stránky. Prístupom k materiálu a funkciám služby, ich prezeraním alebo používaním vyjadrujete, že ste porozumeli týmto zmluvným podmienkam a súhlasíte s nimi.

1. Vlastnícke práva

Všetok materiál zahrnutý v tejto službe je chránený zákonom. Všetky práva vyhradené. Odstránenie alebo zmena upozornenia o autorských právach na ktoromkoľvek materiáli sú zakázané. Akékoľvek komerčné použitie tohto obsahu je zakázané bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti GUIDEBROKERS.

Spoločnosť GUIDEBROKERS si vyhradzuje právo upraviť, aktualizovať alebo neustále vyvíjať svoje platformy a služby a časom aktualizovať svoje technológie.

2. Žiadna ponuka ani poradenstvo

Cieľom tejto služby je poskytovať všeobecné informácie o finančných brokeroch a ich produktoch a službách. Informácie o službe netvoria ponuku na predaj ani zaslanie ponuky žiadneho konkrétneho produktu či služby.

3. Zrieknutie sa záruky a zodpovednosti

Túto službu používate výhradne na svoje vlastné riziko. Spoločnosť GUIDEBROKERS nenesie zodpovednosť za dôsledky spoliehania sa na akékoľvek informácie obsiahnuté v službe alebo odoslané do služby a riziko škody za vyššie uvedené je výhradne vaše. Tieto materiály poskytujeme „v takej podobe, ako sú uvedené“ bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť GUIDEBROKERS nebude niesť zodpovednosť za žiadne priame, špeciálne, nepriame, vedľajšie škody, škody z následku ani represívne náhrady vrátane, bez obmedzenia, straty príjmov alebo ušlého zisku, ku ktorým mohlo dôjsť na základe používania týchto materiálov, prístupu k nim alebo neschopnosti ich použiť.

4. Používanie internetu

Používanie internetu je výhradne na vaše vlastné riziko a vzťahujú sa naň všetky príslušné miestne, národné a medzinárodné zákony a nariadenia. Spoločnosť GUIDEBROKERS neponesie zodpovednosť za žiadne straty vzniknuté následkom situácií, nad ktorými nemá priamu kontrolu vrátane, bez obmedzenia, poruchy elektronického alebo mechanického zariadenia či komunikačných liniek, telefonických alebo iných problémov s prepojením, počítačových vírusov, nepovoleného prístupu, krádeže, chýb operátora, nepriaznivého počasia, zemetrasení, prírodných katastrof, štrajkov alebo iných problémov súvisiacich s pracovnou silou, vojen alebo vládnych reštriktívnych opatrení.

5. Regulácie

Spoločnosť GUIDEBROKERS neponesie zodpovednosť za žiadne umiestnené reklamy. Zadávateľ reklamy/podnikateľ prehlasuje, zaručuje a stanovuje, že (i) údaje zadávateľa reklamy/podnikateľa boli a budú získané alebo vytvorené zadávateľom reklamy/podnikateľom v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, nariadeniami a vykonávacími predpismi, príslušnými všeobecne uznávanými samoregulačnými požiadavkami a osvedčenými postupmi v odvetví; (ii) akýkoľvek obsah na lokalite zadávateľa reklamy/podnikateľa neporušuje ani v budúcnosti neporuší žiadne práva tretích strán, ani žiaden zákon, pravidlo či nariadenie; a (iii) zadávateľ reklamy/podnikateľ, jeho zadávatelia reklamy a používatelia zadávateľa reklamy/podnikateľa nepoužijú platformu ani služby spôsobom, ktorý by mohol poškodiť ich alebo systémy tretích strán, alebo spôsobom, od ktorého možno racionálne očakávať, že nepriaznivo vykreslí spoločnosť GUIDEBROKERS Limited.