Z

Základná mena
Základná mena je mena, ku ktorej sa kótujú iné meny. Jedna jednotka základnej meny sa rovná X jednotkám sekundárnej meny. (1 EURO základnej meny = 1,3 USD sekundárnej meny) Napríklad
v menovom páre EUR/USD je základnou menou euro. Ak chce obchodník získať/kúpiť 1 euro, musí zaplatiť zodpovedajúcu čiastku v USD.

Základný kurz
Refinančná sadzba centrálnej banky danej krajiny.

Zatvorená pozícia
Zatvorená pozícia je vystavenie finančnej zmluve, ako je napríklad mena, ktorá už neexistuje. Pozícia sa uzatvorí vytvorením rovnocenného alebo protichodného obchodu na kompenzáciu otvorenej pozície.

Zhodnotenie
Nárast hodnoty meny na základe trhového dopytu.

Zisk a strata
Zisk a strata je výpočet ukazujúci čistú finančnú zmenu odpočítaním nákladov a/alebo strát od zárobkov a/alebo príjmov.

Zostatok na účte
Zostatok na účte je množstvo peňazí, ktoré má klient v určitom čase na účte a ktoré nezahŕňajú otvorené pozície, PNL a nezrealizované transakcie. Tento termín sa používa v rovnakom význame ako termín „zostatok“.